Nguyen Binh Duong, Everett E. Mayers, Nguyen Duc Nhan, Dau Thu Huong, and Hoang Thi Thuy Duong. “Extended Environmental Kuznets Curve in Asia-Pacific Countries: An Empirical Analysis”. Journal of International Economics and Management, vol. 22, no. 3, Nov. 2022, doi:10.38203/jiem.022.3.0053.