[1]
N. Binh Duong, E. E. Mayers, N. Duc Nhan, D. Thu Huong, and H. Thi Thuy Duong, “Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis”, JIEM, vol. 22, no. 3, pp. 46-61, Nov. 2022.