[1]
Nguyen Binh Duong, Everett E. Mayers, Nguyen Duc Nhan, Dau Thu Huong, and Hoang Thi Thuy Duong, “Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis”, JIEM, vol. 22, no. 3, Nov. 2022.