Nguyen Binh Duong, Everett E. Mayers, Nguyen Duc Nhan, Dau Thu Huong, & Hoang Thi Thuy Duong. (2022). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. Journal of International Economics and Management, 22(3). https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053