1.
Binh Duong N, E. Mayers E, Duc Nhan N, Thu Huong D, Thi Thuy Duong H. Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. JIEM. 2022;22(3):46-61. doi:10.38203/jiem.022.3.0053