1.
Nguyen Binh Duong, Everett E. Mayers, Nguyen Duc Nhan, Dau Thu Huong, Hoang Thi Thuy Duong. Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. JIEM. 2022;22(3). doi:10.38203/jiem.022.3.0053