(1)
Nguyen Binh Duong; Everett E. Mayers; Nguyen Duc Nhan; Dau Thu Huong; Hoang Thi Thuy Duong. Extended Environmental Kuznets Curve in Asia-Pacific Countries: An Empirical Analysis. JIEM 2022, 22.