(1)
Binh Duong, N.; E. Mayers, E.; Duc Nhan, N.; Thu Huong, D.; Thi Thuy Duong, H. Extended Environmental Kuznets Curve in Asia-Pacific Countries: An Empirical Analysis. JIEM 2022, 22, 46-61.