[1]
Nguyen Binh Duong, Everett E. Mayers, Nguyen Duc Nhan, Dau Thu Huong and Hoang Thi Thuy Duong 2022. Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. Journal of International Economics and Management. 22, 3 (Nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053.